Disclaimer

Addthis

Alle rechten waaronder de auteursrechten op al het materiaal op "AjaxNu" website (alle pagina's vallend binnen de domeinen AjaxNU.nl , Highlow.nl en Highlow.be) berusten bij Highlow Communications. Alle rechten van clubnamen en -logo's berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Highlow Communications informatie (teksten, informatie, foto's, beelden, geluid en alle soorten script-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, te bewerken, geheel of gedeeltelijk over te nemen, op te slaan en/of te verspreiden. Mits daarbij aan de wettelijke verplichting van bronvermelding bij quoten wordt voldaan en het plaatsen van een deeplink naar het oorspronkelijke verhaal op highlow.nl. Quoten in deze is maximaal een samenvatting van een alinea en absoluut minder dan het volledig overnemen van (grote of kleine delen van) artikelen. Online betekent dit dat altijd een volledige deeplink (altijd zichtbaar in de browser) geplaatst dient te worden bij de quote. Foto's mogen geheel of gedeeltelijk per definitie NIET overgenomen worden!

Door materiaal in te sturen ter publicatie verleent u Highlow Communications een onbeperkt gebruiksrecht (inclusief het recht het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Highlow Communications en om dat materiaal niet te plaatsen of in te korten), zonder dat dan enige tegenprestatie verschuldigd is. Highlow Communications kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van en publicatie van vrijwillige bijdragen. Het auteursrecht van aangeboden materiaal ligt daarmee automatisch bij Highlow Communications, eigenaar van AjaxNU.nl, highlow.nl en highlow.be.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie, bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Highlow Communications aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat Highlow Communications zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Highlow Communications niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Highlow Communications beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Highlow Communications kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (i) het gebruik van andere bezoekers stoort, (ii) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (iii) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijk materiaal is door Highlow Communications niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Highlow Communications wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie, producten en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico. Highlow Communications aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid.

Online communicatie
Berichten die u stuurt aan Highlow Communications per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Highlow adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Highlow Communications te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Highlow per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Highlow Communications aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Highlow Communications geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (i) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (ii) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (iii) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Highlow wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (iv) het verlies van gegevens, (v) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (vi) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Highlow Communications.

Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen
Highlow Communications behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

© Highlow Communications

Addthis

Commentaar formulier verbergen Commentaar formulier verbergen

Smileys

:confused: :cool: :cry: :laugh: :lol: :normal: :blush: :rolleyes: :sad: :shocked: :sick: :sleeping: :smile: :surprised: :tongue: :unsure: :whistle: :wink: 

  1000 tekens over

 
 

Aanvullende informatie